Tags包含 寄郑道士二首贯休 的信息

1、《寄郑道士二首》唐 作者:贯休

常忆苏耽好羽仪,信安山观住多时。
不知玉质双栖处,两个仙人是阿谁?
谁带金轮髻里珠,何妨相逐去清都。
旧山大有闲田地,五色香茆有子无?

时间:2018-02-17 唐朝

回到顶部